Privacy

Chính sách bảo mật

Khi truy cập vào website, mọi thông tin của khách hàng ều được bảo mật an toàn, thông tin này không bị truy tìm, kiểm soát hay tiết lộ ngoài ý muốn

Những thông tin của khách hàng chỉ được tiết lộ khi các trường hợp đó vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của những đơn vị thẩm quyền.

Điều khoản chung

Các quy định của các điều khoản này là riêng biệt hiệu lực của các quy định không ảnh hưởng với nhau. Những điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, cho dù là thỏa thuận bằng băn bản hay qua những lời nói đều không bắt buộc. Oma Bilance có quyền thay đổi những điều khoản và nhận thông báo trên website. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng website này khi đã nhận được thông báo thay đổi đồng nghĩa khách hàng đã chấp nhận với những thay đổi đó.